EtansariPlacariSolarSigurantaFatadeAncore

News

Noutati

 


Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal/ 22.05.2018 Confidențialitate și protecţia datelor cu caracter personal. Securitatea informațiilor personale este un aspect definitoriu în cadrul ETANCO ROMANIA România SRL (denumite în continuare,împreună sau separat, ”ETANCO ROMANIA” sau ”Societatea”). Prin urmare, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România,inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici de natură fizică, psihologică, mentală, economică, culturală sau de identitate socială. Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor interacțiunilor cu website-urile noastre https://www.etanco.ro precum și altor situații, așa cum sunt descrise în acest document. Colectăm datele personale pe care ni le furnizați în mod voluntar, atât raportat la momentul trimiterii de catre dvs. cât și ulterior. Vă informăm că sunteți liber(ă) să decideţi dacă ne furnizați aceste date personale. De asemenea, colectăm date in interes legitim justificat. Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate de la dvs. în mod verbal, prin formulare scrise, telefonic sau pe email. Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate de la dvs. în mod verbal, prin formulare scrise, telefonic sau pe email. Colectăm datele personale pe care ni le furnizați în mod voluntar atât în momentul în care suntem contactați de dvs. (de ex. pentru întocmirea unei oferte de servicii), sau la momentul inițierii obligațiilor contractuale, cât și ulterior, pe parcursul desfășurării relației contractuale. Vă informăm că sunteți liber(ă) să decideţi dacă să ne furnizați aceste date personale. Cu toate acestea, în lipsa acestora, desfășurarea raporturilor contractuale nu va fi posibilă. Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate direct de la dvs. prin formulare scrise, contracte si alte acte similare, telefonic sau pe email. În mod auxiliar, colectăm și date personale ale dvs. care sunt disponibile pe site-uri publice de specialitate sau alte surse publice de informații, atunci când acestea sunt necesare proceselor de analiză internă în vederea procedurilor premergătoare unei potențiale colaborări, sau inițierii și încheierii relațiilor contractuale. De asemenea, vom colecta datele dvs. personale în cazul în care veți participa la evenimentele organizate de noi. Colectarea datelor dvs. personale este strict limitată la ceea ce este necesar pentru scopurile avute în vedere de către ETANCO ROMANIA și se va limita strict la aceste scopuri: i. Activități privind achiziționarea de servicii: încheierea și executarea contractului și prestarea serviciilor; alte activități și acțiuni derivate din încheierea și executarea contractului. ii. Activități desfășurate ca parte din procedurile pentru cunoașterea clientelei iii. Organizarea de evenimente cu scop academic, științific sau profesional. Orice prelucrare a datelor dvs. în scopurile menționate anterior are la bază unul dintre următoarele temeiuri: i. Executarea unui contract (de ex. contractul privind achiziționarea unor servicii) – sunt prelucrate următoarele date personale: datele dvs. de identificare (în calitate de client persoană fizică sau de reprezentat ori alt angajat al unui client persoană juridică), datele de contact și poziția dvs.; ii. Îndeplinirea unor obligații prevăzute de dispozițiile legale în sarcina ETANCO ROMANIA referitoare la necesitatea cunoașterii clientelei, în măsura îndeplinirii condițiilor privind aplicabilitatea acestora –fiind prelucrate pe acest temei datele de contact și CNP-ul, seria și nr. cărții de identitate sau ale pașaportului acționarilor/asociaților și beneficiarilor finali (UBO), precum și țara lor de resedință fiscală; iii. Consimțământ, în ceea ce privește transmiterea newsletterelor sau a invitațiilor la evenimentele organizate de ETANCO ROMANIA – pentru prelucrarea datelor dvs. de identificare și de contact. ETANCO ROMANIA nu transmite informaţii personale unor terţe părţi, exceptând situaţiile în care acest lucru este necesar pentru nevoile legitime profesionale şi comerciale, pentru a răspunde solicitărilor dvs. şi/sau dacă se cere sau este astfel permis prin lege sau standarde profesionale. Veți fi notificat cu privire la orice transfer viitor al datelor dvs. personale către orice destinatar din afara Societății (fie persoană de drept privat, fizică sau juridică, autoritate publică sau orice alt organism), cu excepția situațiilor mentionate anterior sau cand un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzut(ă) în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național.Orice prelucrare a datelor dvs. în scopurile menționate anterior are la bază consimțământul dvs. implicit prin transmiterea unui mesaj sau prin folosirea formularului de pe site. Securitatea datelor personale Pentru noi, securitatea, integritatea şi confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt foarte importante. ETANCO ROMANIA va lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în acest sens. Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile şi libertăţile dvs. vom notifica Autoritatea Naţională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (”ANSPDCP”) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile dvs Link-uri catre alte site-uri Dorim să vă informăm că website-urile ETANCO ROMANIA ar putea conţine link-uri către alte website-uri, inclusiv website-uri ale unor alte firme membre ETANCO, pentru care situaţiile descrise în această Notă de informare nu sunt aplicabile. Recomandăm utilizatorilor să analizeze politica de păstrare a confidenţialităţii de pe fiecare website vizitat, înainte de a divulga informaţii cu caracter personal. Drepturile dvs. Aveţi următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal: i.Dreptul de acces la datele personale. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele personale cu privire la dvs. pe care le prelucrează Societatea. ii. Dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor personale. Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor personale incorecte, incomplete sau neactualizate, precum și ștergerea datelor dvs. personale, spre exemplu în cazul în care prelucrarea acestora nu este necesară sau este nelegală sau atunci când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acelor date pentru care anterior ați consimțit. Datele personale a căror retenție se face în conformitate cu prevederile legale nu pot fi șterse. iii. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale. În situațiile prevăzute de lege, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. iv. Dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale. Puteți solicita transmiterea, fie către dvs., fie către un alt operator de date, a unei copii a datelor personale pe care Societatea le prelucrează cu privire la dvs. v. Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale. Puteți exercita acest drept în legătură cu datele personale care nu sunt cerute de dispoziții legale imperative, care nu sunt necesare pentru executarea contractului încheiat cu Societatea și care nu sunt solicitate de către Societate pe baza intereselor sale legitime. De asemenea, aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul cu privire la datele personale astfel furnizate, retragere exprimată oricând și care conduce la ștergerea datelor -personale respective din baza noastră de date în cel mai scurt timp; cu privire la celelalte date personale colectate în temeiul unei obligații legale sau în temeiul unui interes legitim al Societății, retragerea consimțământului nu produce niciun efect. Aceasta Notă de informare este valabilă începând cu data de 25 Mai 2018. ETANCO ROMANIA

top